ਸੰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੱਦਿਦ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਦਿੱਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

International